KAJ JE PROBLEM MLADIH? 

  • Materialne možnosti za osamosvojitev mladih se zaostrujejo, saj mladi nimajo redne zaposlitve in dohodka, cene stanovanj na nepremičninskem trgu so visoke.
  • Mladi se težko zaposlijo zaradi razkoraka med študijskim in delovnim okoljem, saj pogosto:
    - ne znajo povezati študijskih kompetenc s
    - kompetencami, potrebnimi za konkretno delovno mesto.
  • Mladih z redno zaposlitvijo je vedno manj. Od leta 1992–2005 se je odstotek le-teh zmanjšal z 58,4 na 44,4 %, leta 2010 je znašal le še 28,5 %.


KAJ JE NAMEN PROJEKTA?

  • Podati predlog nove storitve za posredovanje pri najemu bivalnih prostorov za mlade.
  • Če bi mladi imeli posrednika, ki bi jim omogočil platformo za skupen najem bivalne enote, bi imeli boljše možnosti za osamosvojitev.
  • Takšne storitve po nam znanih podatkih ne ponuja nobena nepremičninska agencija v Sloveniji.

 
KAKO MLADI REŠUJEJO SVOJ BIVALNI PROBLEM?

Vir: Anketa za mlade (PKP 2017)

 
PROJEKTNI TIM - IZDELAVA PROTOTIPA STORITVE ZA MLADE ZA SKUPNI NAJEM NEPREMIČNIN

Vir: Delavnica prototipa (PKP 2017)

 

PRENOS ZNANJA 1

Termin: SREDA, 7. JUNIJ 2017
Lokacija: Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerze v Mariboru

Predavateljica: mag. Vesna Kovačič, SrCi Inštitut Maribor
Tema: Reševanje bivalnega problema za hitrejše osamosvajanje mladih - Po kreativni poti z močjo volje

Program:
8:00–9:15 Vrednote, etika in kultura ter njihov pomen pri razvoju delovnih kompetenc študentov
Udeleženci prenosa znanja so na konkretnem primeru spoznali način krepitve osebnostnih lastnosti, kot so motivacija, volja in sistem vrednot. Učinkovit nadzor in samoregulacija omenjenih osebnostnih lastnosti zahteva od posameznika vložen trud in napor, kar posledično izboljša njegovo samoučinkovitost in delovno uspešnost.

9:15–9:30 Odmor

9:30–11:00 Izkustvena delavnica: Uporaba KANVAS poslovnega modela za reševanje bivalnega problema mladih
Udeleženci prenosa znanja so s sodobno metodo KANVAS izdelali model rešitve bivalnega problema za hitrejše osamosvajanje mladih. Ob tem so ugotavljali, kako lahko pri reševanju konkretnega družbenega problema s čim manj napora uravnajo svoje osebnostne lastnosti, kot so motivacija, volja in lasten sistem vrednot.

Delavnica je bila namenjena zaposlenim na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru, študentom in ostali zainteresirani javnosti.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

PRENOS ZNANJA 2

Termin: ČETRTEK, 15. JUNIJ 2017
Lokacija: SrCi Inštitut Maribor

Predavateljica: doc. dr. Tjaša Štrukelj, Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerze v Mariboru
Tema: Dovolj celovite vrednote in izbrane praktične metode za razvoj delovnih kompetenc

Program:
8:00–10:00 Vrednote in nagovarjanje njihovega celovitega razvoja za ozaveščanje pomena razvoja delovnih kompetenc
Udeleženci prenosa znanja so ugotavljali, kaj so vrednote, zakaj so pomembne, kako jih ugotavljamo in kako razvijamo ter povezovali vrednote z ozaveščanjem pomena razvoja delovnih kompetenc.

10:00–10:15 Odmor

10:15–14:00 Razvoj kompetenc z metodo viharjenja možganov (angl. Brainstorming)
Udeleženci prenosa znanja so z metodo viharjenja možganov nagovarjali razvoj delovnih kompetenc podjetnost, delo v timu, ustvarjalnost in komunikativnost.

14:00–14:30 Odmor

14:30–17:00 Razvoj kompetenc z metodo timskega dela na študiji primera (angl. Teamwork in Case study)
Udeleženci prenosa znanja so z metodo timskega dela na študiji primera nagovarjali razvoj delovnih kompetenc podjetnost, delo v timu, ustvarjalnost in komunikativnost.

17:00–17:15 Odmor

17:15–19:00 Refleksija na prenos znanja: Povzetek bistvenih spoznanj in zaključki
Udeleženci prenosa znanja so povzeli vsa bistvena in samo bistvena spoznanja ter poiskali njihovo sinergijo s postavljanjem zaključkov prenosa znanja.

Delavnica je bila namenjena članom in podpornikom SrCi Inštituta Maribor ter ostali zainteresirani javnosti.
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------

PRENOS ZNANJA 3

Termin: ČETRTEK, 22. JUNIJ 2017
Lokacija: SrCi Inštitut Maribor

Predavatelj: Izr. prof. dr. Boštjan Kovačič, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo UM
Tema: Gradbeniški vidik reševanja stanovanjskega problema mladih

Program:
8:00–13:00 Gradbena stroka in študij gradbeništva – izzivi sodobnega časa
Gradbeništvo v Sloveniji je v prejšnjih desetletjih doživljajo zlate čase. Z afero »čista lopata« pa je prišlo do zloma gradbeništva. Tako je ostalo mnogo nedokončanih objektov, zgrajenih objektov brez uporabnega dovoljenja in zemljišč, pripravljenih na gradnjo. Tako je bilo vse do leta 2016, ko se je gradbeništvo v Sloveniji ponovno pričelo obnavljati. Danes imamo kar nekaj uspešnih gradbenih podjetij, ki uspešno »plujejo« v slovenski krizi. Seveda je zlom gradbeništva naredil veliko »medvedjo« uslugo tudi fakultetam, ki se ukvarjajo z gradbeništvom. Vpis se je drastično zmanjšal, v zadnjih letih pa se počasi popravlja. Študenti, ki trenutno študirajo in so končali študij na Fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo na Univerzi v Mariboru (FGPA UM) imajo zagotovljene službe. Verjamemo v ponovni dvig gradbeništva v Sloveniji in s tem v pomoč pri premagovanju gospodarske krize.

13:00–14:00 Odmor

14:00–19:00: Kako lahko gradbeniška stroka pomaga pri osamosvajanju mladih ter reševanju njihovih bivalnih težav?
Kot fakulteta FGPA UM pokriva 3 smeri študija. Pri reševanju bivalnih problemov mladih lahko zelo pomagajo študenti arhitekture z idejnimi rešitvami majhnih stanovanj, imenovanih »kubizmo«, ki bi bila aktualna za mlade zaradi nizkih obratovalnih stroškov. Študentje gradbeništva lahko to idejo realizirajo v praksi. Potrebno bi se bilo lotiti gradnje novih stanovanjskih objektov za mlade z majhnimi in funkcionalnimi stanovanji. Več mladih na enem mestu bi še dodatno vzpodbujalo željo in možnost za čimprejšnjo osvobajanje mladih. V ta namen bi lahko tudi iz stečajnih mas odvzeli nedokončane objekte, ki bi se dokončali in namenili le mladim. Takšne »četrti« bi bile grajene po vzoru iz tujine, kjer je v okolici teh objektov mnogo zelenja in igrišč, kar bi mlade spodbujalo k druženju in športnim aktivnostim, ki so jih mladi žal v preveliki meri opustili. Samo v okolici in tudi v centru Maribora imamo kar nekaj takšnih lokacij, ki bi se jih dalo izkoristiti za »mladinske četrti«.

Delavnica je bila namenjena zaposlenim na Fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru, študentom in ostali zainteresirani javnosti.